Примерен тест върху алгоритми, езици за програмиране, типове данни

Примерен тест върху алгоритми, езици за програмиране, типове данни

1 зад. Названието на понятието алгоритъм произлиза от името на...
А) Блез Паскал;
Б) Чарлз Бебидж;
В) Ал Хорезми;
Г) Джон Фон Нойман.
2 зад. Дадена е следната последователност от действия:
   1) m=10;
   2) m се дели на 3 или на 4 и получената стойност се присвоява на m;
   3) Извежда се стойността на m.

Кое свойство на алгоритмите е нарушено:

А) Крайност;
Б) Определеност;
В) Яснота;
Г) Масовост.
3 зад. Проверка на логическо условие НЕ се извършва при...
А) Разклонени алгоритми;
Б) Линейни или циклични алгоритми;
В) Разклонени и циклични алгоритми;
Г) Никой вид алгоритми.
4 зад. Съставете блок-схема за пресмятане на произведението:
P=(5-3.43)(5-3.63)(5-3.83)...(5-3.203) чрез използване на цикъл с постусловие.

..................
5 зад. Компютърът може да възприеме непосредствено...
а) машинен език;
б) асемблерен език;
в) език за програмиране от високо равнище;
г) английски език.
6 зад. Кое от изброените НЕ е характерно за интерпретаторите на езиците за програмиране
а) Интерпретаторите са транслатори;
б) Интерпретаторите създават изпълним файл;
в) Интерпретирането на програмата е по-бавен процес от изпълнението на компилираната програма;
г) Всяка подходяща последователност от машинни команди се превежда и веднага след това се изпълнява.
7 зад. Средата за програмиране обикновено включва...
а) графичен редактор;
б) текстов редактор;
в) табличен редактор;
г) правописна проверка на английски език.
8 зад. Коя от изброените последователности от символи НЕ може да бъде име на константа или променлива?
а) ciFRa;
б) sbor_1;
в) r12345;
г) w-1.
9 зад. Към скаларните типове данни отнасяме...
а) целочислен и реален;
б) целочислен, указател и масив;
в) символен низ;
г) булев, реален и вектор.
10 зад. От кой тип са следните данни?
а) 4.1213 - .........................................;
б) 55 144 - .........................................;
в) '3' - ...........................................
11 зад. Вярно ли е, че...
а) Windows, C++ и PHP са езици за програмиране - ................;
б) Една програма на С++ може да съдържа няколко подпрограми - ................;
в) От блока за вход при описание на алгоритъм излизат точно две стрелки - ................;
г) MonaLisa и Monalisa означават една и съща променлива в С++ - ................
12 зад. Попълнете пропуснатото:
Определен набор от знакове, които се използват в конструкциите на даден език за програмиране се нарича негова ............................................. Дали дадени последователности са граматически правилни конструкции на езика за програмиране се определя от ................................................, а смисъла на правилните езикови конструкции се определя от ................................................
13 зад. Да се пресметне стойността на израза А = (10-sqrt(fabs(x+y)))/3*(2*y-2), ако x = -3 и y = 2?
..........................................................................................................................................................
14 зад. Нека текущата стойност на променливата P е 7,56786873241. Какъв е резултата след изпълнението на програмния ред:
cout << setiosflags(ios::fixed) << setprecision(2) << setw(7) << mm << endl;
..........................................................................................................................................................
15 зад. Да се запише със средствата на езика С++ изразът:

16 зад. Да се определи резултатът от изпълнението на програмата:

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
   float a,b;
   cout << "Vyvedete sumata ot cifrite na EGN-to si: " << endl;
   cin >> a;
   b = a - 10;
   b += 4;
   a = 5 - pow(2,3) + sqrt(9)*b;
   cout << "Rezultatyt e " << a << endl;
   system("pause");
   return 0;
}