Описание на разклонени алгоритми - задачи за упражнение

Описание на разклонени алгоритми - задачи за упражнение

1 зад. Да се състави програма за проверка дали точка, въведена с координатите си принадлежи на защрихованата област.

2 зад. Да се състави програма за пресмятане на израза при произволно въведена стойност на х и у.

3 зад. Да се състави програма за пресмятане стойността на функцията за въведена стойност на х:

4 зад. Да се състави програма за извеждане на едното измежду две въведени числа, което има по-малка последна цифра или на подходящо съобщение, ако цифрите са равни.

5 зад. Да се състави програма за извеждане на сумата на две въведени числа,ако са положителни; на разликата им, ако са отрицателни и на произведението им в останалите случаи.

6 зад. Да се състави програма за извеждане на квадрата на въведено цяло число, ако то се дели на 2 и за извеждане на последната му цифра, ако не се дели на 2.

7 зад. Да се състави програма за проверка дали въведено четирицифрено число се дели на 4 чрез признака за деление на 4 (едно число се дели на 4, ако числото, образувано от последните му две цифри се дели на 4).

8 зад. Да се състави програма за извеждане абсолютната стойност на въведено число, ако е от интервала (-безкр.;3)U(3;7]; на 3, ако числото е 3 или на квадратат му, ако е по-голямо от 7.

9 зад. Да се състави програма за проверка дали дали триъгълник е равностранен, равнобедрен или нито равностранен, нито равнобедрен по въведени ъгли.

10 зад. Да се състави програма за проверка дали триъгълник е правоъгълен по въведени страни.

11 зад. Да се състави програма за проверка дали ход върху шахматната дъска, въведен с координатите на началната и крайната си позиция може да е извършен с офицер или не.