Примерен тест от "Програмиране в Интернет" /върху теми 1-6/

Примерен тест от "Програмиране в Интернет" /върху теми 1-6/

1. Кое твърдение за JavaScript не е вярно?
А) JavaScript е скриптов език от страна на клиента;
Б) JavaScript-кодът се изпълнява на web сървъра;
В) JavaScript не се нуждае от компилатор;
Г) JavaScript може да работи с обекти.

2. Какво е предназначението на таговете <SCRIPT> и </SCRIPT>?
А) Указват на браузъра къде започва и свършва един скрипт;
Б) Указват на браузъра кой скрептов език се използва;
В) Указват на браузъра дали да използва външен JavaScript файл;
Г) Всичко по-горе.

3. Коя от следните конструкции декларира променлива с име pagenumber и й задава стойност 240?
А) var PageNumber = 240;
Б) pagenumber = 240;
В) var pagenumber = 240;
Г) var integer named Pagenumber = 240.

4. Коя от следните конструкции извежда успешно променлива с име myname, като я добавя към набор от низове?
А) document.write(“Здравейте, + myname + и добре дошли на нашата страница!”);
Б) document.write(“Здравейте, ”+ myname + ” и добре дошли на нашата страница!”);
В) document.write(“Здравейте, myname и добре дошли на нашата страница!”);
Г) document.write(“Здравейте, ‘myname‘ и добре дошли на нашата страница!”).

5. Коя от следните конструкции правилно присвоява резултата от функция с име factoriel() на променлива с име proizvedenie?
А) var proizvedenie = factoriel();
Б) var proizvedenie = “factoriel()”;
В) proizvedenie = factoriel;
Г) var factoriel = proizvedenie();

6. Ако стойността на променливата ab е 10, то след изпълнението на оператора ab/=2 стойността й се променя на...
А) 12;
Б) 5;
В) 2
Г) 0.

7. Какво ще се изпише във браузъра след изпълнението на следния код:

var p=5;
var s="p";
var t="s"+2*p;
document.write(t);

А) 15
Б) р10
В) s10
Г) s2*p

8. Коя от следните конструкции връща true?
А) !(10<=2*18)
Б) (“m”==”m”)&&(4<=3)
В) (17>3)&&(3*6==20)
Г) (18%4<=3)||(12<=13)

9. С какви знаци се огражда един блок с код в условни конструкции и цикли?
А) Скоби;
Б) Квадратни скоби;
В) Фигурни скоби;
Г) Знаци за по-голямо и по-малко.

10. Кой от следните изрази представлява валиден първи ред на цикъл for?
А) for (x=1; x<6; x+=1)
Б) for (x==1; x<6; x+=1)
В) for (x=1; x=6; x+=1)
Г) for (x+=1; x<6; x=1)

11. Вярно ли е, че:
• Събирането е с по-нисък приоритет от сравнението за равенство – ...............
• Конструкцията break указва на браузъра да прекрати изпълнението на JavaScript кода от дадена блокова структура и да премине към командите след нея – ...............
• Операторите р++; р+=1; р=р+1 са еквивалентни – ...............

12. Да се напишат на JavaScript логическите условия:
А) Последната цифра от стойността на променливата х се дели на 3 или е равна на 1
...........................................................................................................................................................
Б) Стойността на променливата t е неотрицателна и е по-малка от квадратът на стойността на променливата r
...........................................................................................................................................................

13. Кои са стойностите на променливите a и b след изпълнението на следния код:

var a=10;
var b=3;
b*=a;
a=b++;

a=................... b=.....................
14. Като разгледате следния фрагмент от JavaScript код, отговорете на въпросите:

var s=3;
var p=12;
do
{
if (p%3==0)
{
p+=2
}
s++
} while (s<=5)

- Колко пъти ще се изпълни цикълът? .......................................................................................
- Какво се проверява след if? ......................................................................................................
- Каква е стойността на p след края на цикъла? ......................................................................

15. Поправете грешките в кода:

function proverka
{
var rezultat = true;
var ime = document.forma.txt1.value;
if ((ime="")||(ime="null"))
{
document.alert("Попълнете име!");
rezultat = false;
}
return rezultat;
}