Проект върху модул "Програмиране в Интернет"

Проект върху модул "Програмиране в Интернет"

ПРОЕКТ - JAVASCRIPT - 12A

Да се създаде съвкупност от няколко уеб страници на произволна тема с използване на HTML и JavaScript.

Изисвания за JavaScript:
1) Използване на функции;
2) Използване на условни конструкции (if/else или switch);
3) Използване на цикли (с предусловие, с постусловие или с управляваща променлива);
4) Използване на функции за обработка на събития;
5) Използване на свойства или методи на обектите document, window, Math, Date;
6) Постигане на добър външен вид, баланс между текстове и изображения.

Забележки:
1) Кодът на JavaScript може да бъде поставен в HTML код, а може да бъде вмъкнат като външен файл;
2) Съдържанието да е на български език, като се спазват правилата за компютърен набор на текст и правописа в българския език;
3) Препоръчително е използването на коментари с обяснения на JavaScript кода;
4) Запознатите с технологии като CSS, PHP и др. могат да ги използват.

Срок:
Проектите да бъдат донесени на диск/дискета или друг носител или изпратени на e-mail: ianka.ianeva@gmail.com или m_peneva@dir.bg в срок до 21 март 2013 г.