Описание на разклонени алгоритми - упражнение 1

Описание на разклонени алгоритми - упражнение 1

Зад. 1. Да се пресметнат стойностите на логическите изрази:
а) x*x+5*a<=18, ако променливите x и a имат съответно текущи стойности 2 и 3;
б) k%7=p/5-2, ако целочислените променливи k и p имат съответно текущи стойности 16 и 15;
в) (x+y<>0) && (x>y), ако променливите x и y имат съответно текущи стойности 2 и 1;
г) a||(!b), ако променливите a и b имат съответно текущи стойности false и true;
д) В съхранения документ изтрийте имената си и запишете следния текст:

Зад. 2. Да се запише булев израз, който изразява условието:
а) цялото число k се дели на 5;
б) поне едно от числата x,y,z и t е положително;
в) числата a,b и c са равни;
г) числото х принадлежи на интервала [2;6];
д) числото у принадлежи на интервала [3;8)U(8;+inf);
е) числата m, n, k и l са равни помежду си.

Зад. 3. Да се определи действието на оператора (x, y, m и k са променливи от подходящ тип):
а) if x б) if ((x>1)&&(x<5)) then x=5 else x=10;
в) if ((m=n)||(m=k)||(n=k)) then k=m+n else k=m-n;
г) if (x<0) then cout<<1/sqrt(fabs(x)) else if (x>0) then cout<<1/sqrt(x) else cout<<"izaryt nqma smisyl";
д) if ((m%10==0)||(m%10==5)) then m/=5;

Зад. 4. Да се определят стойностите на променливите x и y след изпълнение на условния оператор, ако преди това те са имали стойности х=15 и у=8:
а)
if (x>y) then
{
x=x+y;
y=x-y;
x=x-y;
}
б)
if (x>y) then
{
w=x;
x=y;
y=w;
}

Зад. 5. Да се определят грешките, ако има такива, в следващите оператори:
а) if (b*b<4ac) then cout<<"nqma realni koreni" else cout<<"ima realni koreni";
б) if (x!=0) then cout<<"x="< в) if (x*y>0) then m=true else m=false.

Зад. 6. Каква е разликата в смисъла на операторите:
а)
x=0;
if (A>B) then x=A+B;
б)
if (A<=B) then x=0 else x=A+B;

Зад. 7. Да се състави програма за проверка дали въведена година е високосна.
(без проверка за коректност на входните данни)

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   short g,izraz;
   cout << "Vyvedete godina: ";
   cin >> g;
   if (g%4==0) cout << "Godinata e visokosna" << endl;
   else cout << "Godinata ne e visokosna" << endl;
   system ("pause");
   return 0;
}

Зад. 8. Да се състави програма за пресмятане стойността на израза за въведена стойност на х с точност до 2 цифри след десетичната точка.

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
   float x,izraz;
   cout << "x = ";
   cin >> x;
   if ((pow(x,3)-10<0)||(5-x==0)) cout << "Izrazyt nqma smisyl" << endl;
   else
   {
     izraz = (sqrt(pow(x,3)-10)+2)/(5-x);
     cout << setiosflags(ios::fixed) << setprecision(2);
     cout << "Stoinostta na izraza e " << izraz << endl;
   }
   system ("pause");
   return 0;
}