Тема №17: Описание на линейни алгоритми - упражнение

Тема №17: Описание на линейни алгоритми - упражнение

Зад. 1. Да се състави програма за превръщане на въведена температура от градуси по Фаренхайт в градуси по Целзий чрез формулата С = 5(F-32)/9, където С е температурата по Целзий, а F – по Фаренхайт.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   float f,c;
   cout << "Vyvedete temperatura v gradusi po Farenhait: ";
   cin >> f;
   c = 5*(f-32)/9;
   cout << "Temperaturata v gradusi po Celzii e " << c << endl;
   system("pause");
   return 0;
}

Зад. 2. Да се състави програма за превръщане на въведена цена на стока от левове в евро при въведен курс.

#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
   float c_lev,c_evro,kurs;
   cout << "Vyvedete cena na stokata v leva: ";
   cin >> c_lev;
   cout << "Vyvedete kurs na evroto (leva za 1 evro): ";
   cin >> kurs;
   c_evro = c_lev/kurs;
   cout << "Cenata na stokata v evro e ";
   cout << setiosflags(ios::fixed) << setprecision(2) << c_evro << endl;
   system("pause");
   return 0;
}

Зад. 3. Да се състави програма за извеждане по въведена възраст в години на изживените дни, часове, минути, секунди.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int godini,dn,ch,min,sek;
   cout << "Vyvedete vyzrast v godini: ";
   cin >> godini;
   dn = godini*365;
   ch = dn*24;
   min = ch*60;
   sek = min*60;
   cout << "Vie ste zhiveli: ";
   cout << godini << " godini, " << endl;
   cout << dn << " dni, " << endl;
   cout << ch << " chasove, " << endl;
   cout << min << " minuti, " << endl;
   cout << sek << " sekundi." << endl;
   system("pause");
   return 0;
}

Зад. 4. Да се състави програма за пресмятане стойността на израза при въведена от клавиатурана стойност на m с точност до третата цифра след десетичната запетая:

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
   double m,izraz;
   cout << "m = ";
   cin >> m;
   izraz = (pow(m,2)+2*m-1)/(5+sqrt(fabs(m-3)));
   cout << "Stoinostta na izraza e ";
   cout << setiosflags(ios::fixed) << setprecision(3) << izraz << endl;
   system("pause");
   return 0;
}

Зад. 5. Да се състави програма за пресмятане стойността на израза при въведена от клавиатурана стойност на x:

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
   double x,izraz;
   cout << "x = ";
   cin >> x;
   izraz = (sqrt(6*fabs(x))+3)/(pow(x,4)+2);
   cout << "Stoinostta na izraza e " << izraz << endl;
   system("pause");
   return 0;
}

Зад. 6. Да се състави програма за извеждане средната аритметична стойност на последните две цифри на въведено цяло число.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
   int x,y,z;
   float sr_aritm;
   cout << "x = ";
   cin >> x;
   y = x%10;
   z = x/10%10;
   sr_aritm = (float)(y+z)/2;
   cout << "Sr.-aritm. na poslednite dve cifri e " << sr_aritm << endl;
   system("pause");
   return 0;
}

Зад. 7. Да се състави програма за извеждане на средната аритметична стойност на квадратите на две въведени числа.