Проект - предпечатна подготовка

Проект - предпечатна подготовка

Да се създаде публикация (може да бъде част от книга, вестник, списание и др. с начална страница) с помощта на система за предпечатна подготовка от най-малко 5 страници при следните изисквания:
1) Формат А4;
2) Разнообразно форматиране на текст и параграфи;
3) Вмъкнати и форматирани графични обекти (с използване на инструменти за чертане на линии, правоъгълници, елипси и т. н.);
4) Създаване и използване на поне един цвят;
5) Част от текста да е в повече от една колона;
6) Използване на поне 2 форматирани текстови блока (текстови полета);
7) Вмъкнати и форматирани графични изображения от файл;
8) Използване на бита буква;
9) Ограждане на поне един обект (текстово поле или графично изображение);
10) Номериране на страниците;
11) Използване на макетни страници
12) Да се осигури баланс между текст и графични обекти/ изображения.

Заб.
- Да се спазват правилата за компютърен набор на текст;
- Текстът да е на български език и да се цитират използваните източници.