Локални мрежи и Интернет - теория - 1/5

Локални мрежи и Интернет - теория - 1/5

1) ЛОКАЛНИ МРЕЖИ (Lokal Area Network)

1. Определение.
Под компютърна мрежа се разбира съвкупността от комуникационни връзки, хардуерни и софтуерни средства, които служат за обмен на данни между поне два компютъра.
Локална мрежа – самостоятелна система, свързваща два или повече компютъра, разположени на разстояние до няколко стотици метри един от друг (рядко 1-2 км). Обикновено те свързват организации на един етаж, в една сграда или в съседни сгради. Такива мрежи се изграждат към офиси на фирми, университети, институти, фондации, училища, министерства и др.
2. Компоненти на локална мрежа.
а) кабели – използват се обикновени жични кабели, коаксиални или оптични и осъществяват физическата връзка между компютрите. (Съществуват и безжични локални мрежи.)
б) мрежова карта – платков модул, който се инсталира в основното тяло на компютъра.
в) мрежов софтуер – програми за координиране на достъпа до данните в мрежата, сигурността, разпределяне на ресурсите, защита на данните и др.
3. Видове локални мрежи.
а) според вида на участващите компютри:
- хомогенни – обединяват компютри от една и съща марка и съвместими с тях, работещи под управлението на една и съща операционна система.
- хетерогенни – обединяват компютри от различни марки и най-често работещи с различни операционни системи.
б) според модела на организация на работата:
- мрежа с равноправен достъп (peer-to-peer) – всички компютри имат равни възможности и еднакви функции.
- мрежа от тип клиент-сървър (client-server) – един от компютрите има централна роля и се нарича сървър, а всички останали компютри в мрежата, които ползват услугите, осигурени от сървъра, се наричат клиенти.
4. Топология на локална мрежа.
Топология е геометричната схема на разполагане и свързване на компютрите в локалната мрежа.
Основните топологии са:
а) тип “шина”

Прилага се общ централен кабел с начало и край, към който се свързват отделните компютри. Предимство – това е просто създадена мрежа. Недостатък – изгражда се при сравнително малко разстояние между компютрите (иначе няма надеждно предаване на данните).
б) тип “ звезда”

Всеки компютър е свързан с отделен кабел към сървъра. Предимство е опростеното управление на мрежата, но излизането от строя на сървъра води до блокиране на цялата мрежа.
в) тип “пръстен”

Компютрите са свързани последователно с кабел, така че се образува затворен кръг. Данните се предават последователно от един компютър към друг, докато стигнат до получателя.
г) тип “смесен”
Съчетават се различни топологии.
5. Достъп до ресурси в мрежата.
При локалните мрежи за съвместно ползване може да се предоставят данни, програми и хардуер. Потребителят на всеки компютър определя каква информация ще предостави за съвместно ползване в мрежата. Тези ресурси се наричат поделени (shared). Ако потребител подели твърдия си диск и принтера си, те ще могат да бъдат ползвани от останалите потребители в мрежата.
Поделянето на определен ресурс (напр. устройство или папка) става като от контекстното му меню се избере Sharing and Security, активира се опцията Share this folder on the network и се избира името, под което да се „вижда” ресурсът в мрежата. Ако се постави отметка пред Allow network users to change my files, потребителите в мрежата могат да променят файловете в тази папка. Настройките се потвърждават с Apply или ОК. Под иконата на папката се появява знак “ръка”, по който се познава, че ресурсът е поделен. Поделянето на файл става, когато се копира или премести в папката Shared Documents.
Достъпът до поделени ресурси в мрежата става чрез My Network Places.

Следваща >>