Предпечатна подготовка - теория - 1/5

Предпечатна подготовка - теория - 1/5

1) СЪЩНОСТ НА ПРЕДПЕЧАТНАТА ПОДГОТОВКА. УСЛОВИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА НОВ ДОКУМЕНТ

1. Що е издателска система.
Съвременните текстообработващи програми имат широки възможности. Освен традиционната текстообработка те поддържат стилове, шаблони, работа с графика, кърнинг, макроси, създаване на електронни публикациии др. Издателските системи са ориентирани към типографското възпроизвеждане на създаваните документи. И поради това поддържат и различни от текстообработващите програми функции – поддържане на цветоотделяне и управление на цветове, фини настройки на характеристиките на шрифтове, голяма точност при разположение на елементите един спрямо друг, работа с текстови и графични блокове и др. Това позволява пълна свобода за разполагане на текстови и графични обекти в страниците.
Използването на текстов процесор е удачно при създаването на неголям документ, предназначен на малък кръг читатели. Но ако документът е предназначен за четене от широка аудитория, издателската система би била по-полезна. А ако трябва да бъде тиражиран, издателската система е просто необходима.
Най-популярни издателски системи са: Page Maker, In Design, QuarkXPress и др. Обикновено текстовете се набират с текстов редактор, а обектите преди да се вмъкнат в тези програми и разположат върху страниците на документа се обработват с други приложения. Затова в издателставата се използват и програми като Acrobat, Photoshop, CorelDraw, Illustrator, Type Maker и др.
2. Същност на предпечатната подготовка.
Най-общо предпечатната подготовка е процесът на подготовка на документи за печат. При този процес се извършва обработка на дадено печатно издание (книга, списание, вестник, плакат, каталог и т. н.) за неговото тиражиране (отпечатване) в печатница. Осъществяването на предпечатна подготовка изисква познаване на целия процес по издаването на даденото печатно издание, сериозно познаване на необходимите компютърни програми и сериозни познания по полиграфия. Предпечатната подготовка се явява основен етап от цялостния издателско-полиграфически процес.
3. Запознаване с Page Maker.
Първата версия на Adobe Page Maker се появява през 1985 г и дава началото на настолните издателски системи. Преминала през няколко версии, програмата се отличава с простота, удобни инструменти и широки възможности.
Стартиране:
Start -> Programs -> Adobe -> Page Maker -> Page Maker
4. Основни елементи в прозореца на Page Maker.
а) заглавна лента – дава името на текущата публикация;
б) лента с менюта – извежда командите и опциите за публикацията;
в) лента с инструменти – осигурява икони-бутони за много от често използваните команди;
г) икона на страницата – показва номера на текущата страница от публикацията;
д) работно поле – извежда работата
е) плаващи кутии (палитри) – те осигуряват допълнителни команди и опции за публикацията. Могат да се отварят/скриват при необходимост (от командите Show/Hide на менюто Window) и да се затварят, когато не са необходими.
Основните палитри, които се използват са:
- палитра с инструменти (Tools) – съдържа инструментите за работа;
- управляваща палитра (Control Palette) – допълнителни настройки за обектите и форматиране на параграфи и символи;
- палитра с цветове (Colors) – за работа с цветове;
- палитра със стилове (Styles) – за форматиране чрез стилове;
- палитра със слоеве (Layers) – за работа със слоеве;
- палитра с шаблони на страници (Master Pages);
- палитра с хипервръзки (Hyperlinks) – за работа с хипервръзки между страници, между елементи на публикация, между публекация и външни документи.
5. Започване на нова публикация.
Избира се File -> New. Появява се диалоговия прозорец Document Setup. (По-късно зададените настройки могат да бъдат променени от File -> Document Setup.) Тук се избират: формат на страницата А4, А3, Letter и др.; размера й; ориентацията на листа – по височина (Tall) или по ширина (Wide); дали да бъде двойно страниран документът или не; общият брой страници; от кой номер да започне номерирането; ширината на полетата; принтерът, който ще се използва и резолюцията при отпечатване.
6. Отваряне на публикация.
Отварянето става от File -> Open. Връщане към последната записана версия на публикацията става от File -> Revert.
7. Записване на публикация.
Първоначалното записване става от File -> Save As (текущо – от Save). Избира се папката, в която да се запише файлът, и се задава неговото име. От списъка Save As Type се избира Publication. В секцията Copy можем да избираме измежду: No Additional Files (за да се запише само публикацията на Page Maker); Files Required For Remote Printing (записване на публикацията за използване на друг компютър – тази опция прави копия на всички необходими файлове за отпечатването и ги записва заедно с публикацията); All Linked Files (записват се копия на всички свързани файлове на същото място както публикацията).
8. Работа със страници.
Най-отдолу в прозореца на Page Maker стоят номерата на страниците. При щракване с десен бутон върху определена страница се появява меню със следните възможности:
Add Two (One) Pages – могат да се добавят две страници след текущите – при двойно страниране (или една при единично страниране)
Insert Pages – вмъкване на зададен брой строници преди текущата (before), след текущата (after) или между текущите две – при двойно стрпаниране (between).
Remove Pages – задава се интервалът от страници, които се изтриват.

Следваща >>