Компютърна текстообработка - упражнение

Компютърна текстообработка - упражнение

Основни правила за компютърен набор на текст в текстообработваща програма:
1) Enter не се използва за преминаване на нов ред (това става автоматично), а към нов параграф;
2) Между думите се поставя един интервал;
3) След знаците . , ! ? : ... ; се поставя интервал (не преди!);
4) Преди и след дълго тире се поставя интервал;
5) Преди и след късо тире не се поставят интервали;
6) Интервали се поставят преди отваряща кавичка, скоба или апостроф (не след) и след затваряща кавичка, скоба или апостроф (не преди).

Зад. 1. Отворете нов документ в Word.
а) На един ред напишете името и фамилията си с малки български букви и с главни латински букви;
б) Редактирайте текста, за да бъде всяко име като отделен параграф;
в) В режим на вмъкване напишете второто си име между името и фамилията в първия параграф;
г) В режим на заместване заместете фамилията си с второто си име във втория параграф;
д) Запишете документа в папка MyDocuments с име „document1”;
е) В съхранения документ изтрийте имената си и запишете следния текст:

            АНЕКДОТ
            Философът софист Протагор се условил с един младеж да го учи в ораторското изкуство. Възнаграждението му да брои на два пъти: половината предварително, а другата половина, когато спечели първото си дело. Ученикът усвоил изкуството, но не се посветил на адвокатството. Тогава Протагор завел дело против него и заявил пред съдиите:
            „Ако присъдата бъде в моя полза, то следва да ми платиш по силата на съдебното решение; ако ли бъде в моя вреда, следва да ми платиш, защото това ще бъде първото дело, което печелиш.”
            Ученикът възразил: „Не съм съгласен! Ако спечеля делото, аз не трябва да ти плащам по силата на съдебното решение; загубя ли го – няма да платя, тъй като загубвам първото си дело.”

ж) Отново съхранете документа.

Зад. 2. Вярно ли е, че:
• Интервалът не е знак;
• Заглавие и раздел са елементи от макетната структура на документ;
• „234” не е дума;
• „Иде ли” е изречение;
• Начинът на разположение на елементите е част от съдържанието на документа;
• Ред завършва с Enter;
• Страницата съвпада с компютърния екран;
• Разделът е текст, който се оформя по едни и същи правила;
• Всеки параграф завършва с Enter;
• Отстъп на първия ред, подравняване, начертание и разстояние между параграфи са характеристики на параграф.
• Текстът се въвежда от позицията на маркера;
• При фонетичната клавиатура българската буква „Р” се въвежда с клавиша „R”.