Електронни таблици (ЕТ)

Електронни таблици (ЕТ)

1. Таблици и данни.
В ежедневната си дейност всяка фирма или организация обработва големи количества данни под формата на фактури, списъци, считоводни отчети. В много случаи тези данни са организирани под формата на таблици. Когато в тази дейност се използва компютърна система, таблиците се наричат електронни (ЕТ), а софтуерът – табличен процесор. В ЕТ се записват данни в текстова, числова или графична форма.
2. Елементи на таблиците.
а) клетка;

Това е най-малката единица, изграждаща една ЕТ. В клетката може да се съдържа текст, число или формула. Най-важната характеристика на клетката е типът на нейното съдържание. Най-често използваните типове са: число, парична стойност, дата, текст и др.
б) ред;
Всеки ред от ЕТ се състои от хоризонтално разположени клетки, номерирани с целите числа от 1 до 65536
в) колона;
Всяка колона от ЕТ се състои от вертикално разположени клетки, номерирани с латинските букви А, B, …, Z, AA, AB, …, ZZ.
г) работен лист;
Всяка ЕТ съставя т. нар. работен лист. Той има уникално име в рамките на един файл. По позразбиране в един файл се записват три работни листа, но този брой може да бъде променян чрез вмъкване на още празни работни листи. Работният лист може да се преименува, да се мести, да се копира и т. н.
д) работна книга;
Набор от работни листи, които се пазят във файл и се обработват заедно.
3. Адреси на клетки в таблици.
Всяка клетка се означава по уникален начин чрез т. нар. адрес и може да се използва нейното съдържание във формула чрез използване на този адрес. Адресите на клетки са три вида:
а) абсолютни адреси;
Абсолютните адреси указват директно обръщение към клетката чрез използване на името на колоната и номера на реда, предшествани от знака „$”. В която и клетка да запишем формула, съдържаща абсолютен адрес на дадена клетка, то винаги ще се използва съдържанието на точно тази клетка от ЕТ.
Абсолютни адреси са например: $A$5, $D$31, $MN$10.
б) относителни адреси;
Относителните адреси се задават с името на колоната и номера на реда спрямо останалите клетки. Ако се копира формула, в която има относителен адрес, то той се преизчислява спрямо новата позиция.
Относителни адреси са например: A5, D31, MN10.
в) смесени адреси;
При смесените адреси само колоната или редът се задават абсолютно и не се променят при копиране, за разлика от останалата, относително зададена част на адреса.
Смесени адреси са например: $A5, D$31, MN$10.