Компютърна текстообработка

Компютърна текстообработка

1. Структура на документ.
Компютърната обработка на текст се извършва с помощта на програми, най-общо наричани текстови редактори. Крайният продукт е т. нар. компютърен документ.

Компютърен документ – делови документ, който се създава, обработва, съхранява и разпространява чрез компютърни системи.

Компютърният документ е единство на три структури: съдържание, логическа и макетна структура.

Съдържание – тип на елементите, съставящи документа (текст, рисунка, таблица и др.).

Логическа структура – съвкупност от елементи на съдържанието, свързани в определени логически отношения (заглавие, подзаглавие, раздел, списък, препратка и др.).

Макетна структура – начин на представяне на документа върху физически носител (размер и ориентация на страниците, размер на полетата около тях, разположение на елементите и др.).

2. Елементи на документ.
а) знак;

Това е най-малката неделима единица, изграждаща текстовата част на документа. Може да бъде главна или малка латинска или българска буква, цифра, препинателен знак, специален знак (той не се изобразява в документа – напр. знак за край на ред, абзац, раздел, страница и др.).
Характеристики на знак:
- шрифт (набор от едностилни знакове, отговарящи на определени естети-чески изисквания);
- големина (измерва се в пунктове, 1 pt = 1/72 от инча);
- начертание (нормално, курсивно, удебелено, подчертано);
- цвят и фон;
- набор (малки букви, ГЛАВНИ БУКВИ, МАЛКИ ГЛАВНИ БУКВИ).
б) поле;
Това е елемент, извън заетата със съдържание част на документа. Тук могат да се запишат страница, дата, разяснения, коментари и др.).
в) дума;
Думата е редица от букви, която има смисъл в даден език. Думите се отделят помежду си чред интервал, чрез препинателни знаци, чрез преминаване на нов ред.
г) ред;
Редът се състои от една или повече думи. Една от най-важните характеристики е междуредовото разстояние (разстоянието, на което отстоят един от друг два съседни реда).
д) параграф (абзац);
Параграфът (абзацът) е текст, който се състои от едно или повече изречения и завършва със специален знак (за да се зададе този знак се натиска Enter).
Характеристики на параграф:
- лява и дясна граница;
- отстъп на първия ред;
- разстояние между съседни параграфи;
- подравняване – ляво, дясно, центрирано, двустранно.
е) таблица;
Таблицата се състои от клетки, подредени в редове и колони.
ж) раздел;
Разделът е обособена част от документа, за която може да се зададат ориентация и размери на страницата, полетата и др.
з) документ;
Документът може да съдържа един или повече раздела. Характеристиките му са автор, заглавие, ключови думи, права на достъп и др.
3. Компютърна обработка на документи.
Компютърната обработка на документи се състои от редактиране (обработка на съдържанието и форматиране) и репродуциране.
а) редактиране (обработка на съдържанието и форматиране);
• обработка на съдържанието;

За промяна на съдържанието се извършват следните базови операции:
- Позициониране – фиксиране на позиция в редицата от елементи от съдържанието;
- Въвеждане – включване на елемент в текущата позиция. Въвеждането се реализира в два режима – на вмъкване (нововъведеният елемент заема текущата позиция като измества дясностоящите от нея) и заместване (нововъведеният елемент припокрива стоящия надясно от позицията елемент);
- Изтриване – премахва се елемент редицата със или без съхраняване на изтритото в междинната памет.
Всички останали операции се изпълняват чрез базовите – преместване, копиране, заместване и др.
• форматиране;

Форматиране – промяна на характеристиките на елементи на съдържанието на документа.

При форматиране се използват операциите:
- Позициониране – определяне позицията на маркера в документа;
- Задаване на характеристики на посочения елемент.
Промяната на характеристиките на целия документ и на неговата логическа и макетна структура също се отнася към процеса на форматиране.
б) репродуциране (възпроизвеждане);
В компютърната система документите се съхраняват под формата на файлове. Със средствата на файловата система файловете се запазват върху външна памет.
Основните операции са:
- Отваряне – за да се работи с документ, той трябва предварително да бъде зареден в оперативната памет на компютърната система;
- Запазване – съхраняване на обработвания документ.
Представянето на документа върху дисплея може да стане в различни режими: както ще изглежда отпечатан върху хартия, с използване на целия екран, в умален вид и т. н.
При възпроизвеждане на документа върху хартия се указва коя част от документа да се отпечата, броят на копията, качеството на печата, ползвания принтер и др.