Данни и кодиране

Данни и кодиране

1. Аналогова и цифрова информация.
От гледна точка на информатиката информацията бива два вида: аналогова (непрекъсната) и цифрова (прекъсната или дискретна).
Аналоговата (непрекъснатата) информация се възприема от човека чрез сетивата му – светлина, звук, топлина, цвят. Когато се записва такава информация, се използват различни знаци – букви, цифри, ноти. Така информацията се превръща в дискретна.

Дискретна информация – информация, представена чрез краен брой знакове от определено множество.

Процесът на преобразуване на аналоговата информация в цифрова, се нарича дискретизация.

Всяка непрекъсната информация може да се представи чрез дискретна с предварително зададена точност. При по-голяма точност е по-голям обемът на съответната дискретна информация.
Основният вид информация, с който работят компютрите е дискретният. Именно за този вид информация говорим в часовете по информатика по-нататък.
2. Данни и кодиране.
За да могат хората да обменят информация е необходимо тя да се представи под формата на данни.

Данни – дискретна информация, представена по определени правила.

Основните данни са текстовете и числата. Тези данни се формират чрез използване на:
- множество от краен брой знакове (азбука);
- правила за тяхното съчетаване (синтактични правила);
- правила за извличане на информация от записа (семантични правила).

Код – множество от думи, образувани от знаковете на дадена азбука.

Процесът на представяне на информация чрез код се нарича кодиране, а обратният процес – декодиране.
3. Измерване на информацията.
Най-малката единица за количество информация се нарича бит (bit).

Бит – количество информация, което показва кое от две равновероятни изключващи се събития се е случило.

1 b (бит) се представя чрез двоична цифра 0 или 1
1 байт (byte - B) = 8 (23) b
1 килобайтбайт (KB) = 1024 (210) B
1 мегабайт (MB) = 1024
1 гигабайт (GB) = 1024 (210) MB
1 терабайт (TB) = 1024 (210) GB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЮБОПИТНО:

В един от разказите за Шерлок Холмс той успешно дешифрира няколко кодирани послания. Те представляват редици от малки човешки фигури с необикновена форма, като всяка фигурка замества буква от английската азбука.
Първото съобщение е показано на фиг. 1.

                                        Фиг. 1                                                                                     Фиг. 2

Някои от човечетата държат малко флагче. Холмс решил, че такова човече показва края на думата. Следователно посланието съдържа 4 думи. В целият текст човечето на фиг. 2 се повтаря 4 пъти сред 15 фигурки. Холмс знае, че в писмената английска реч най-често се среща буквата Е, и затова приема това човече за неин символ. Неговите изводи се потвърждават и от факта, че две такива човечета държат флагче, а много често последната буква в английските думи е Е.
По-късно се появяват още послания и Холмс постепенно ги разчита, като съпоставя различните данни. Първата дума на най-дългото съобщение например (фиг. 3) е съставена от 5 букви, като започва и завършва с буквата Е.
       
                                        Фиг. 3                                                                                         Фиг. 4

Тъй като съобщенията са изпратени до жена с име Елзи (ELSIE), напълно възможно е първата дума да е именно ELSIE. Тогава символите на фиг. 4 означават съответно L, S и I.
Като продължава да разсъждава по същия начин и разглежда останалите послания, Холмс дешифрира първото: AM HERE ABE SLANEY (Аз съм тук Ейб Слени). Съответно посланието на фиг. 3 гласи: ELSIE, PREPARE TO MEET THY GOD (Елзи, приготви се за среща с господа). Холмс прави клопка на престъпника Ейб Слени, като на свой ред му изпраща послание с танцуващи човечета. Тъй като само Елзи е посветена в тайната на неговия шифър, Слени се доверява на съобщението, отива в къщата на Елзи и попада в ръцете на полицията.