История на изчислителната техника - упражнение

История на изчислителната техника - упражнение

Зад. 1. Кой е създател на първия компютър?
а) Чарлз Бебидж;
б) Джон Атанасов;
в) Джон фон Нойман;
г) Бил Гейтс.

Зад. 2. Кое от изброените не е основен принцип на фон Ноймановата архитектура?
а) Машината се управлява от програма, съхранявана в паметта;
б) Машината съхранява междинните резултати на външен носител;
в) Машината работи в двоична бройна система;
г) Машината се конструира на основата на двоичен суматор.

Зад. 3. Запишете на съответното място в таблицата следните учени или фирми, оставили имената си в историята на компютърната техника (Цузе, Екерт, "Интел", Стибиц, Атанасов) според технологичната основа на създадените от тях средства:

Технологична основа Учени / Фирми
Релейна техника
Електронни лампи
Интегрални схеми

Зад. 4. Срещу всяка технология запишете компютърното поколение (нулево, първо, второ, трето, четвърто, пето), за което е характерна:

Технологична основа Компютърно поколение
Електронна лампа
Микропроцесор
Транзистор
Релейна техника
Интегрална схема

Зад. 5.